VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává společnost 2VV s.r.o.
 2.  Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti výrobce - prodávajícího a jeho zákazníků - kupujících.Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v rámci zákonů České republiky - Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
 3. Následující definice se vztahují na tyto všeobecné obchodní podmínky:

„Prodávající“ - 2VV s.r.o., výrobce, společnost se sídlem na adrese Poděbradská 289, PSČ 530 09, IČO 620 65 467, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem v Hradci Králové, oddíl C, příloha 7642
„Kupující“ – obchodní partner, který kupuje zboží od prodávajícího
„Kupní smlouva nebo smlouva“ - Smlouva nebo prodejní smlouva uzavřená mezi prodávajícím ( 2VV s.r.o.) a kupujícím, objednávka potvrzené druhou smluvní stranou je považována za kupní smlouvu
„Datum splatnosti“ - poslední datum, kdy musí být finanční prostředky připsány na účet prodávajícího
„Dodávka zboží“ - dodání zboží prodávajícím kupujícímu
„Ceník“ - Seznam cen výrobků a zboží, které jsou platné v době, kdy je uzavřena kupní smlouva
„Závazná objednávka“ - Písemná objednávka ze strany kupujícího, která je dodána prodejci e-mailem nebo faxem týkající se dodání zboží, prodávající potvrzuje doručení objednávky písemně e-mailem nebo faxem
„Zboží“ - Produkty podle schváleného ceníku, včetně náhradních dílů a příslušenství
„INCOTERMS“ - Soubor mezinárodních pravidel pro interpretaci obchodních doložek, které jsou nejčastěji používány v mezinárodním obchodě. Pokud jsou v textu této smlouvy požita některá ustanovení ze souboru pravidel INCOTERMS, jejich význam je specificky stanoven v rámci souboru pravidel INCOTERMS. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek jsou určeny verze souboru pravidel INCOTERMS 2000 a INCOTERMS 2010, není-li stanoveno jinak.

4.      Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a že souhlasí s kompletním obsahem těchto všeobecných obchodních podmínek, včetně postupu při záruční reklamací. Současně také akceptuje ceny, které jsou platné v době odeslání objednávky. Před realizací objednávky musí být kupující řádně informován o těchto všeobecných obchodních podmínkách a musí mít možnost se s nimi řádně seznámit, stejně jako s cenou objednaného zboží. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek je „objednávka“ chápána jako jednostranný právní úkon kupujícího vůči prodávajícímu, jehož cílem je získání objednaného zboží od prodávajícího (dále jen „objednávka“).
 2. Objednávka prováděná tímto způsobem musí splňovat určité minimální požadavky a musí obsahovat určité zásadní informace nutné pro správné vystavení dokumentů a pro dodání aktuálně požadovaného zboží kupujícímu.
 3. 3. Kupující musí mít k dispozici alespoň následující údaje:
  Přesný název právnické osoby nebo jméno a příjmení soukromé osoby a adresu sídla firmy kupujícího a místo jeho podnikání či bydliště spotřebitele
  Konkrétní místo dodání včetně PSČ (a fakturační adresu, pokud se odlišuje), to znamená ulici, město, PSČ a zem, je-li to nutné
  IČO kupujícího nebo DIČ kupujícího, jedná-li se o firmu
  Přesné kontaktní informace (telefonní číslo, e-mail)
  Přesný popis objednaného zboží
  Způsob dodání
  Způsob platby
 4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, která nebude splňovat základní požadavky a která nebude obsahovat důležité informace nebo má právo ji vrátit kupujícímu, aby ji řádně dokončil s tím, že mu pro toto dokončení poskytne vhodný termín. Pokud dojde k překročení tohoto termínu, na objednávku bude pohlíženo tak, že nebyla nikdy doručena.
 5. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a může být provedena nejen v písemné formě, ale také prostřednictvím elektronické komunikace, například odesláním e-mailu nebo faxu. Kupní smlouva sama je uzavřena okamžikem, kdy prodávající zašle kupujícímu souhlas s tímto návrhem (závazné potvrzení objednávky prodávajícím) písemnou formou na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce nebo prostřednictvím elektronické komunikace odesláním e-mailu nebo faxu. Od této chvíle kupující a prodávající vstupují do smluvního vztahu.
 6. Kupní smlouva nemusí být uzavírána pouze písemnou formou, ale také ústně nebo nepřímo.

III. Zrušení objednávky

 1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez storno poplatku nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy byla kupní smlouva uzavřena.
 2. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy při zaplacení storno poplatku ve výši 15 % kupní ceny objednaného zboží po odečtení DPH v případě, kdy je odstoupení od smlouvy doručeno prodávajícímu nejpozději do dvou dnů od okamžiku, kdy byla kupní smlouva uzavřena a v případě, je-li storno poplatek zaplacen prodávajícímu nejpozději do deseti pracovních dnů od okamžiku, kdy byla tato kupní smlouva uzavřena. Kupní smlouva je po uzavření zrušena pouze v případě, kdy kupující ve stanovené lhůtě písemně oznámí prodávajícímu, že využívá své právo a že zaplatí stanovený storno poplatek na účet prodávajícího ve stanovené lhůtě.
 3. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy při zaplacení storno poplatku ve výši 50 % kupní ceny objednaného zboží po odečtení DPH v případě, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno prodávajícímu a je-li prodávajícímu zaplacen storno poplatek do tří dnů od okamžiku, kdy byla uzavřena kupní smlouva a do pěti pracovních dnů před datem dodávky, které je prodávajícím uvedeno v objednávce nebo v kupní smlouvě. Kupní smlouva je zrušena po jejím uzavření pouze v případě, kdy kupující písemně oznámí prodávajícímu, že využívá své právo a že zaplatí stanovený storno poplatek na účet prodávajícího.
 4. V případech, jako jsou uvedeny v bodech 1 a 2 tohoto článku, může být kupní smlouva zrušena zcela nebo částečně. Jedná-li se pouze o částečné zrušení podle bodu 2 tohoto článku, storno poplatek se vypočítá z ceny zboží, ohledně kterého je zakázka stornována.
 5. Déle než tři dny od okamžiku, kdy byla kupní smlouva uzavřena, může být kupní smlouva zrušena pouze na základě zvláštní písemné dohody mezi smluvními stranami.
 6. Změny objednávky nelze provádět na základě zvýšení množství nebo na základě změny typu dodávaného zboží. Na zboží, které nebylo objednáno v původní objednávce, je kupující povinen vždy dodat novou objednávku. Toto opatření zamezuje chybám při odesílání zásilek.

IV. Dodací podmínky

 1. Není-li dohodnuto jinak, standardní dodací lhůta objednaného zboží je do tří týdnů od uzavření kupní smlouvy, to je od závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Ve smlouvě mohou být například stanoveny různé dodací lhůty nebo mohou být uvedeny v ceníku. Výrobky s termínem dodání do tří týdnů od uzavření smlouvy jsou v ceníku označeny „***“. Je-li v ceníku uvedeno označení ICR - dodací lhůta musí být odsouhlasena v kupní smlouvě a na požádání kupujícího s ním musí být konzultována. Je-li v ceníku uvedeno označení S - zboží se nachází ve skladu prodávajícího a je-li k dispozici, může být kupujícímu dodáno v pracovní den po uzavření kupní smlouvy, jestliže kupující předtím upozorní prodávajícího, že zboží bude odebráno podle bodu 6 tohoto článku všeobecných obchodních podmínek.
 2. Ve výjimečných případech, nad kterými nemá prodávající kontrolu, a to i při náležité odborné péčí ze strany prodávajícího, kdy nemůže být splněna dodací lhůta uvedená ve všeobecných obchodních podmínkách, si prodávající vyhrazuje právo na jednostranné prodloužení dodací lhůty. V takových případech se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně lhůty pro dodání zboží.
 3. Prodávající je povinen obecně potvrdit objednávky do dvou pracovních dnů po jejich obdržení. Pokud z nějakého důvodu prodávající nemůže objednávku potvrdit, kupující bude také informován.
 4. Prodávající dodá zboží EX WORKS (ze závodu) v souladu se souborem pravidel INCOTERMS nebo se smluvní strany dohodnou na jiném způsobu dodání.
 5. Expediční sklad prodávajícího je otevřen od pondělí 10:00 do pátku 15:00.
 6. Je-li zboží připraveno k dodávce, prodávající bude informovat kupujícího e-mailem (nebo faxem), aby si objednané zboží odebral. Prodávající zboží zabalí a zajistí jeho přepravu způsobem, který je pro toto zboží komerčně typický nebo nelze-li způsob přepravy určit, provede ji způsobem, který zajistí uchování a ochranu zboží, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Kupující je povinen převzít zboží nejpozději do konce dodací lhůty a za tímto účelem musí oznámit prodávajícímu den a hodinu nakládky zboží minimálně dva dny předem.
 7. Ke každému zakoupenému zboží musí být přiložen daňový doklad, který současně slouží jako dodací list i jako záruční list. Prodávající je povinen přiložit ke zboží veškerou dokumentaci požadovanou zákonem. Prodávající vlastní všechna práva ke každé technické a výkresové dokumentaci, k manuálům, k propagačním materiálům atd. Tyto materiály mohou být reprodukovány pouze na základě předchozího písemného souhlasu prodávajícího. Kupující je povinen dodržovat a chránit veškerá práva týkající se duševního a průmyslového vlastnictví prodávajícího. Dokumentace k produktu je obvykle dodávána v angličtině, ruštině, češtině a němčině. Výkresová dokumentace z vývojového oddělení prodávajícího není součástí dokumentace poskytnuté kupujícímu.
 8. V době nakládání, přechází riziko poškození zboží, zejména odpovědnost za jeho náhodné zničení, poškození nebo ztrátu, na kupujícího. Pokud kupující nevyzvedne zboží včas, riziko poškození zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy prodávající umožní nakládku zboží a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nenaloží.
 9. Kupující je povinen vyzvednout zboží dodané dle kupní smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě odmítnutí vyzvednutí zboží nebo v případě, kdy kupující zboží nevyzvedne nejpozději do 10 dnů, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu skladovací poplatky podle ceníku prodávajícího, a to ve výši 0,5 promile z ceny zboží , včetně DPH. To neovlivňuje právo prodávajícího na náhradu škod. Právo prodávajícího na smluvní pokutu a náhradu náhrady škody není ovlivněno dokonce i v případě, kdy prodávající prodá třetí straně zboží, které si kupující nevyzvedl.
 10. Jestliže kupující do jednoho měsíce po uplynutí dodací lhůty zboží stále ještě nevyzvedne, prodávající má právo zboží prodat třetí straně a může uplatňovat svá práva vůči kupujícímu na náhradu škody, která mu vznikla porušením povinnosti týkající se vyzvednutí zboží a zaplacení kupní ceny.
 11. Kupující si zboží prohlédne, zda je kompletní a zda se jedná o požadované zboží (shoda s objednávkou) a případné nesrovnalosti oznámí prodejci při převzetí zboží.
 12. Kupující provede důkladnou kontrolu zboží, zda není poškozeno a neprodleně oznámí všechny zjištěné vady, na které narazí při zkoušce po převzetí zboží. Současně kupující vyzkouší a posoudí funkčnost zboží a všechny zjištěné závady týkající se funkčnosti oznámí neprodleně prodávajícímu. Je-li zkouška funkčnosti podmíněna instalací tohoto zboží (a předcházející zkouška nebyla možná nebo proveditelná), kupující může odložit tuto zkoušku, dokud nebude zboží instalováno, ale nejpozději do 3 měsíců ode dne převzetí zboží. Ostatní závady budou neprodleně oznámeny prodávajícímu po jejich objevení kupujícím nebo jakmile k takovým závadám dojde.
 13. Kupující nesmí uplatňovat žádná práva vyplývající z nedostatků/závad zboží, pokud tyto nedostatky/závady nebyly včas oznámeny prodávajícímu, jak je uvedeno výše.

V. Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupní cena zboží je uvedena v uzavřené kupní smlouvě. Jinak je cena stanovena dle ceníku prodávajícího, který byl platný v době, kdy byla objednávka zaslána prodejci. Kupní cena se platí v eurech, pokud není v konkrétní smlouvě dohodnuto jinak.
 2. Do kupní ceny je započítáno DPH ve výši vyžadované platnými právními předpisy.
 3. Kupní cena je splatná nejpozději do nakládky zboží, není-li dohodnuto jinak.
 4. Prodávající akceptuje platbu kupní ceny pouze bankovním převodem na účet prodávajícího.
 5. Kupující nenabývá vlastnická práva k tomuto zboží, dokud nebude kompletně uhrazena jeho kupní cena, kdy se zaplacením kupní ceny rozumí připsání finanční částky odpovídající kupní ceně na účet prodávajícího.
 6. Dojde-li k zpoždění zaplacení kupní ceny, prodávající má právo účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení počínaje osmým dnem prodlení.

VI. Další služby

Prodávající obvykle neposkytuje placenou přepravu prodaného zboží. Nicméně je možné, aby se smluvní strany dohodly, že prodávající kupujícímu dopravu zboží zajistí. V takových případech bude cena dopravy stanovena na základě dohody a nebude-li na cenu dopravy uzavřena žádná dohoda, kupující bude povinen zaplatit prodávajícímu výši poplatků za dopravu a jiné náklady, které mu vznikly při přepravě zboží.

VII. Záruka, reklamace (práva z odpovědnosti za vady)

 1. Práva a povinnosti smluvních stran (postup) na základě reklamace podané kupujícím se řídí podle reklamačním řádem Prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek.
 2. Odpovědnost za výrobek, bezpečnost a odškodnění
  Výrobce, v souladu s platnými právními předpisy, odpovídá za zranění osob a/nebo poškození majetku způsobená výrobkem, který je dodán prodávajícím. Kupující může uplatnit nárok na náhradu škody u prodávajícího pouze v případě, byla-li škoda způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí prodávajícího (bez ohledu na to, zda je tento závazek nárokován na základě smlouvy nebo deliktu). Celková částka nákladů za škody, která má být připsána na účet kupujícího, musí být omezena na částku odpovídající dvojnásobku kupní ceny zboží, kterým nebo jehož dodáním byla škoda způsobena. Nicméně mezní částka nesmí být nižší než částka, jakou je prodávající schopen pokrýt své pojistné smlouvy. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o jeho pojistných právech.

VIII. Doručování

 1. Není-li dohodnuto jinak, dodávka dalšímu účastníkovi bude provedena na adresu účastníka označenou jako doručovací adresa a v ostatních případech na adresu sídla společnosti, místa podnikání či bydliště.
 2. Úkony provedené jednou ze stran pro jinou stranu jsou považovány za doručené nejpozději pátým dnem poté, co strana dodávající dokument předložila tento dokument provozovatele poštovních služeb formou doporučené zprávy na dopravu.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího www.2vv.cz. Nové verze všeobecných obchodních podmínek ruší platnost všeobecných obchodních podmínek vydaných dříve. Právní vztahy založené na základě těchto všeobecných obchodních podmínek budou vždy rozhodovány podle všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v okamžiku, kdy právní vztah začal. Všeobecné obchodní podmínky platné pro dřívější období mohou být na vyžádání zaslány e-mailem. Prodávající má právo kdykoli provádět změny těchto všeobecných obchodních podmínek a tyto změny vstoupí v platnost v okamžiku, kdy budou zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího.


Pojď pracovat do 2VV!

Nabízíme pracovní příležitosti pro zkušené pracovníky i absolventy. Více informací o volných místech naleznete zde.


Sdílejte na sítích

2VV s.r.o.

Fáblovka 568 Tel.: +420 466 741 811
  533 52 Pardubice Fax: +420 466 265 442
  Czech Republic E-mail: 2vv@2vv.cz

IČO: 62065467
DIČ: CZ62065467
vedena u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 7642

Chcete se stát našim autorizovaným partnerem?
Jste projektant, montážní firma či potencionální distributor?

Chci se stát autorizovaným partnerem

Kudy k nám

© 2019, 2VV s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑