Reklamační řád

I. Úvodní ustanovení

 1. Tento postup záruční reklamace vydala společnost 2VV s.r.o, výrobce a prodejce,
  což je společnost existující a organizovaná podle platných zákonů České republiky se sídlem na adrese Poděbradská 289, 530 09 Pardubice, Česká republika, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, složka č. 7642 jako nedílná součást všeobecných obchodních podmínek.

II. Množství, jakost, provedení a obal zboží a vady zboží

 1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení specifikovaném ve smlouvě a stanoveným způsobem musí zboží zabalit a zajistit pro přepravu. Nespecifikuje-li smlouva jakost nebo provedení zboží, prodávající musí dodat zboží v jakosti a provedení, které odpovídá účelu stanovenému ve smlouvě a není-li tento účel ve smlouvě stanoven, musí toto zboží splňovat účely, pro které je obvykle používáno. Pokud smlouva nestanovuje, jak má být zboží při přepravě zabaleno nebo zajištěno, prodávající musí zboží pro přepravu zabalit nebo zajistit takovým způsobem, který je komerčně typický pro toto zboží. Nemůže-li být tento způsob určen, zboží musí být zabaleno a zajištěno tak, aby bylo řádně zajištěno a chráněno. Pokud prodávající poruší tyto povinnosti, zboží vykazuje závadu.
 2. Závadou zboží je také dodávka zboží, které je odlišné od zboží specifikovaného ve smlouvě a také chyby v dokumentaci potřebné pro použití tohoto zboží. Nicméně, pokud dodací list udává, že prodávající dodává zboží v menším počtu nebo pouze část zboží, v rámci ustanovení o závadném zboží to není považováno za chybějící zboží.
 3. Prodávající odpovídá za závady zboží v době, kdy riziko poškození zboží přechází na kupujícího, a to i v případě, kdy se závada objeví až po této době. Mimoto prodávající odpovídá za závady, které vzniknou po uplynutí této doby, jsou-li způsobeny porušením jeho povinností. Prodávající však neodpovídá za závady, o kterých kupující věděl nebo o kterých musel vědět v době, kdy byla uzavřena kupní smlouva.

III. Záruka za jakost

 1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jakost zboží. Prodávající se zavazuje, že během záruční doby bude dodané zboží používáno k sjednanému účelu nebo k jinému typickému účelu, který byl dohodnut nebo že si zachová jinak typické vlastnosti.
 2. Záruční doba je běžně 36 měsíců od dne, kdy bylo zboží dodáno kupujícímu, pokud bylo toto zboží řádně a včas odebráno. V jiných případech od okamžiku, kdy riziko poškození zboží přechází na kupujícího. Pokud ze záručního listu nebo z jiných dokladů dodaných se zbožím vyplývá něco jiného, platná záruční doba je doba, která je uvedena na dokumentu dodaném se zbožím.
 3. Doba od podání reklamace (práva odpovědnosti za závady) do doby, kdy je kupující povinen vyzvednout zboží po ukončení procesu reklamace, se do záruční doby nezapočítává.
 4. Reklamace (práva odpovědnosti za závady) musí být uplatněna během záruční doby a bez zbytečného odkladu, a to ihned po zjištění závady.
 5. Pokud reklamační proces vede k výměně zaslaného reklamovaného zboží, záruční doba opět začíná od okamžiku, kdy je nové zboží vyzvednuto. Je-li poškozená část vyměněna, na vyměněnou část se vztahuje nová záruční doba.
 6. Za závady nemohou být považovány zejména změny vlastností zboží v průběhu záruční doby, které vyplývají z opotřebování, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, vznikající v důsledku přirozených změn materiálů, ze kterých jsou výrobky vyrobeny, vznikající z důvodu poškození způsobenému kupujícím nebo třetí osobou nebo vznikající z důvodu jakéhokoli jiného nesprávného nebo neoprávněného zásahu.
 7. Záruka se nevztahuje zejména na škody způsobené nesprávným nastavením, špatnou instalací, manipulací, elektroinstalací, nesprávnou obsluhou, nesprávnými elektrickými pojistkami, nedodržením předepsaného elektrického napětí, neprofesionálním zásahem, úpravou nebo rozebráním, nevhodným použitím, nesprávným skladováním nebo extrémními provozními podmínkami, přírodní katastrofou a poškozením v důsledku násilí nebo zanedbanou údržbou.
 8. Záruka zaniká při zásahu do výrobku jakoukoli jinou osobou než je prodávající nebo jím pověřená osoba.
 9. Kupující odpovídá za výběr produktu pro určený účel a použití.
 10. Pokud má produkt specifické záruční podmínky, které jsou uvedeny v dokumentech dodaných společně se zbožím, tyto záruční podmínky mají přednost před ustanoveními reklamačního řádu.

IV. Prohlídka zboží, postup uplatnění reklamace

 1. Kupující je povinen zkontrolovat zboží co nejdříve po přenesení rizika poškození na zboží. Pokud kupující zboží nezkontroloval nebo pokud nezajistil, aby mohlo být zkontrolováno v době, kdy je riziko poškození přenášeno na zboží, může uplatnit reklamaci týkající se závad zjistitelných během této kontroly pouze v případě, kdy prokáže, že zboží vykazovalo tyto závady již v době, kdy bylo riziko poškození přenášeno na zboží.
 2. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu reklamaci bez zbytečného odkladu ihned poté, co kupující tuto závadu zjistil nebo pokud ji mohl určit díky náležité odborné péčí.
 3. 3. Kupující musí oznámit závady (zaslat reklamaci):
  e-mailem na adresu: support@2vv.cz
  písemně na adresu sídla společnosti prodávajícího:
  Poděbradská 289, 530 09
  Pardubice,
  Czech Republic
 4. Reklamace musí obsahovat výrobní číslo zboží, pokud bylo zboží výrobní číslo přiděleno, fotodokumentaci a podrobný popis závady zboží. Nebo může kupující dopravit vadné zboží na adresu sídla prodávajícího.
 5. Kupující musí prodávajícímu předložit doklad o zakoupení zboží. Kupující prokáže nákup od prodávajícího pomocí faktury (daňového dokladu) nebo pomocí dokladu o zaplacení kupní ceny zboží. Bez dokladu o zakoupení od prodávajícího není prodávající povinen zahájit proces reklamace.
 6. Pokud není uváděná závada dostatečně specifikována, prodávající zašle e-mailem nebo poštou kupujícímu reklamační protokol, který musí kupující vyplnit a poskytnout prodávajícímu.
 7. Po předběžném posouzení závady bude prodávající informovat kupujícího o tom, zda je reklamovaná závada uznána nebo zda je nutné další odborné posouzení reklamované závady (například technická zkouška vráceného zboží prodávajícím, příprava znaleckého posudku atd.).
 8. Pokud prodávající údajné závady neuzná, musí informovat kupujícího o důvodu pro zamítnutí reklamace ve lhůtě 30 dnů od doručení správně vyplněné a včasně podané reklamaci.
 9. Pokud prodávající potvrdí závadu dodaného zboží, reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byla reklamace podána. V odůvodněných případech se může zaměstnanec zodpovědný za reklamace s kupujícím dohodnout na pozdějším termínu. To se nevztahuje na spotřebitele. Není-li reklamace vyřešena do 30 dnů nebo v dohodnutém pozdějším termínu, kupující má stejná práva jako v případě, kdy se jedná o neodstranitelnou závadu.
 10. Jakmile kupující uplatní některé z práv týkající se odpovědnosti za závady, je vázán tímto prohlášením a nemůže měnit svůj výběr uplatňovaných práv, pokud se s prodávajícím nedohodl jinak.
 11. Je-li reklamace oprávněná, kupující má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v potřebném množství. Není-li reklamace oprávněná, kupující nemá právo na náhradu nákladů, naopak, prodávající má právo požadovat úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.
 12. Kupující má právo být informován o stavu reklamace: e-mailem na adresu, která je uvedena v reklamaci.  

V. Reklamace z důvodu závad výrobku

 1. Odstranitelné závady jsou ty, které mohou být odstraněny opravou nebo výměnou součástí bez ovlivnění funkce zboží a jeho kvality.
 2. Dojde-li k odstranitelné závadě, kupující má právo na její řádné a včasné odstranění.
 3. V případě, kdy se jedná o odstranitelnou závadu, má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy pouze v následujících případech:
  - Reklamace nebyla vyřešena do 30. dne po jejím obdržení (nebo do jiného termínu dohodnutého oběma stranami) a nebyla-li provedena žádná jiná dohoda.
  - Kupující nemůže správně používat dodané zboží z důvodu opakovaně vznikajících odstranitelných závad po provedení opravy nebo z důvodu velkého počtu odstranitelných závad. Závady opakovaně vznikající po provedení opravy jsou takové závady, které jsou odstraněny alespoň dvakrát v průběhu záruční doby nebo objeví-li se jakákoli čtvrtá závada. Zboží, které vykazuje velký počet závad, je takové zboží, u kterého vzniknou během záruční doby nejméně tři odstranitelné závady.
 4. Neodstranitelná závada je taková závada, která nemůže být odstraněna nebo jejíž odstranění není vhodné vzhledem ke všem rozhodným okolnostem.
 5. Jestliže neodstranitelná závada zboží zabraňuje tomu, aby bylo zboží řádně používáno jako bezvadné zboží, kupující má právo:
  - požadovat nové zboží bez závad
  - nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 6. Nezabraňuje-li typ neodstranitelné závady tomu, aby bylo zboží řádně používáno jako bezvadné zboží a nepožaduje-li zákazník výměnu zboží, zákazník má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo má právo na odstoupení od smlouvy. Poskytované slevy berou v úvahu typ závady.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti 2VV s.r.o.

Pojď pracovat do 2VV!

Nabízíme pracovní příležitosti pro zkušené pracovníky i absolventy. Více informací o volných místech naleznete zde.


Sdílejte na sítích

2VV s.r.o.

Fáblovka 568 Tel.: +420 466 741 811
  533 52 Pardubice Fax: +420 466 265 442
  Czech Republic E-mail: 2vv@2vv.cz

IČO: 62065467
DIČ: CZ62065467
vedena u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 7642

Chcete se stát našim autorizovaným partnerem?
Jste projektant, montážní firma či potencionální distributor?

Chci se stát autorizovaným partnerem

Kudy k nám

© 2019, 2VV s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑